Algemene voorwaarden

Online dietist

1.      Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen cliënten en The Right Meal B.V. inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen aan cliënten.


2.      Definities

2.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.2 Bestelprocedure: de procedure, die Cliënt telefonisch, via beeldbellen, app/sms, mail of via de website doorloopt, om een Dienst en/of een Product af te nemen.

2.3 Cliënt: Onder cliënten worden verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de zorgverlening van The Right Meal inroepen en waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.

2.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de afgenomen Diensten en/of Producten van The Right Meal.

2.5 Partijen: The Right Meal en Cliënt gezamenlijk.

2.6 The Right Meal: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Cliënt.

2.7 Website: de website van The Right Meal, te vinden onder de URL https://therightmeal.nl.

2.8 Zorgverlening: zorgverlening die The Right Meal op haar Website aanbiedt, welke Cliënt kan afnemen.


3.     Toepasselijkheid

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

3.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Cliënt is uitdrukkelijk uitgesloten.


4.     Accreditatie en beroepsvereniging

Alle diëtisten van The Right Meal hebben een accreditatie en zijn daarmee bevoegd om voedingszorg te verlenen. Tevens zijn de diëtisten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.


5.      Tarieven

The Right Meal biedt diëtistische zorg aan voor cliënten op basis van een medische diagnose. Deze zorg wordt door de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks vergoed tot 3 uur per jaar. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar en variëren tussen de € 73,00 en € 80,00  per uur. Daar waar er geen afspraken zijn met een zorgverzekeraar geldt een tarief van € 78,60 per uur, € 19,65 per kwartier. 


 6.     Garantieregeling

Mocht het voedingsadvies niet passend zijn of er geen klik zijn met de diëtist, dan is gratis een nieuw adviesgesprek mogelijk dan wel kan een andere diëtist worden toegewezen.


7.     Geen BTW op de zorgverlening van The Right Meal

Op de zorgverlening van The Right Meal is geen BTW van toepassing.


8.      Vergoeding, betaling en declaraties bij zorgverzekeraar

Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Right Meal een overeenkomst waardoor de kosten, voor zorg op basis van een medische diagnose, rechtstreeks worden vergoed (tot 3 uur per jaar). Daar waar er geen overeenkomst met een zorgverzekeraar is, is Cliënt de kosten van de geleverde voedingszorg aan The Right Meal verschuldigd en kan de client deze bij de eigen zorgverzekeraar declareren. De basisdekking van de zorgverzekering vergoedt per jaar 3 uur diëtistische zorg. De mate van vergoeding hangt af van de aard van polis. Uitkering geschiedt na aftrek van het eigen risico en rekening houdend met het soort polis (natura, restitutie of combinatie).Naast de basisdekking is het ook mogelijk om uit de aanvullende zorgverzekering kosten vergoed te krijgen. Raadpleeg hiervoor de zorgverzekeraar.The Right Meal is niet aansprakelijk voor de declaraties bij de zorgverzekeraar en biedt geen garantie op vergoeding van declaraties door de zorgverzekeraar.

9.      Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij The Right Meal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Hiervoor zal het tarief van € 78,60 per uur gehanteerd worden. Een afspraak afzeggen kan tijdens kantooruren via de telefoon, beeldbellen of via e-mail.


10.  Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de Cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de Cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de Cliënt.

Onder deze kosten worden mede verstaan de kosten ter inning door een incassobureau en eventuele gerechtelijke kosten. Bij ingebrekestelling heeft The Right Meal de mogelijkheid de zorgverlening op te schorten of te beëindigen.


 11.  Incasso

The Right Meal is, in het hierboven onder artikel 9 en 10 vermelde geval, gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan.  In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 15,00. Mocht betaling dan alsnog uitblijven, dan wordt het openstaande bedrag via een incassobureau gevorderd met bijkomende kosten.  


12.  Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de Cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de The Right Meal bindend.


13.  Aansprakelijkheid

The Right Meal sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de Cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van kwade opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.


14. Nieuwsbrief

Cliënten bij The Right Meal worden automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van The Right Meal.

Maak een afspraak

Meld je aan via ons formulier en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.

Jouw privacy is ontzettend belangrijk voor ons! We zullen je data nooit delen met derden. Voor meer informatie, lees ons Privacybeleid

Wil je eerst meer weten over hoe het werkt? Klik hier.